PREMIOT těžební, a.s. (dále „Společnost“) důsledně dbá na dodržování etických pravidel, základních lidských hodnot a příslušných zákonných norem. Čestné a etické jednání je základním předpokladem dlouhodobě úspěšného podnikání. Sledování zájmů Společnosti nemůže být ospravedlněním pro jednání, které je v rozporu s principy korektnosti a poctivosti. Společnost řadí mezi své priority zachovat dobrou pověst Společnosti a důvěru všech zainteresovaných stran, ochranu majetku a chování se s péčí řádného hospodáře.
Cílem tohoto etického kodexu je popis základních principů chování a zásad jednání vedoucích ke zdokonalení etické kultury, minimalizace rizika nevhodného chování a poškození dobrého jména a vtisknutí Společnosti ucelené a jednotné vystupování, které bude v souladu s etickými a morálními hodnotami.

Zaměstnanci
Neznevažují své kolegy, vzájemně jednají s úctou a důstojností. Poskytují svým kolegům potřebnou součinnost. Vykonávají práci zodpovědně, s náležitou pečlivostí. Jednají i v mimopracovních činnostech tak, aby nepoškozovali dobré jméno zaměstnavatele. Řídí se vnitřními předpisy, nařízeními a pracovním řádem svého zaměstnavatele, jakož i platnou právní legislativou. Zachovávají mlčenlivost o citlivých údajích, se kterými přicházejí do styku. S majetkem společnosti jednají s náležitou pečlivostí a hospodárností. Jsou oprávněni přijímat/poskytovat pouze reklamní a propagační předměty do hodnoty 500 Kč, respektive nealkoholické nápoje a drobné občerstvení. Jednají v nejlepším zájmu společnosti.

Zaměstnavatel
Nediskriminujeme zaměstnance. Nestrpíme diskriminaci a obtěžování na pracovišti mezi zaměstnanci. Nabízíme zaměstnancům školení pro rozvoj dovedností a znalostí. Mzda je vyplácena v termínu. Zajištujeme zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Poskytujeme všem zaměstnancům vhodné ochranné pomůcky. Informujeme své zaměstnance o cílech společnosti. Posilujeme dobré vztahy na pracovišti mimopracovními aktivitami.

Konkurence
S konkurencí jednáme čestně a s úctou. Nešpiníme dobré jméno konkurence. Reklamní kampaně vedeme korektně. Neuzavíráme s konkurencí dohody, jejichž cílem by bylo narušení hospodářské soutěže.

Zákazník
Zákazníkům poskytujeme pravdivé informace. Jednáme s nimi s úctou a důstojností. Jednáme proaktivně. Neshody řešíme přátelskou cestou. Usilujme o spokojenost zákazníků. Snažíme se být „dobrým občanem“. V rámci společenské odpovědnosti poskytujeme dary dobročinným a zájmovým organizacím. Dbáme o ochranu citlivých údajů svých partnerů. Respektujeme Základní listinu práv a svobod. Dodržujeme normy a předpisy upravující oblasti našeho podnikání i ochrany životního prostředí.

Vlastníci
Se svěřeným majetek vlastníků nakládáme hospodárně a efektivně. Poskytujeme včasné, pravdivé a přesné informace o ekonomických výsledcích společnosti.

Dodavatelé
S dodavateli jednáme čestně. Vybíráme je v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Dodržujeme platební kázeň vůči svým obchodním partnerům. Neshody řešíme přátelskou cestou.

Platnost kodexu
Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat tento etický kodex. V případě nedodržení zásad etického kodexu budou přijata vhodná disciplinární opatření. Pokud si zaměstnanec povšimne chování, které je rozporu s tímto kodexem, upozorní na takové chování vedení společnosti či svého nadřízeného. Tento zaměstnanec nebude za toto upozornění žádným způsobem penalizován. Pokud ovšem osoby vznesou vědomě křivé obvinění výše uvedené ustanovení se na ně nevztahuje.